FacebookIcon  InstagramIcon

Sporazumi o saradnji

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici je kroz svoj 58 godišnji rad i postojanje kao jedini fakultet u BiH metalurške struke s najdužom tradicijom visokog obrazovanja na prostorima Srednje Bosne u više navrata, vodeći računa o savremenim kretanjima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, te potreba tržita, strukturirao svoje programe otvarajaću nove odsjeke, odnosno studijske programe i usmjerenja kako na dodiplomskom tako i na postdiplomskom studiju i kroz sticanje naučnog stepena doktora tehničkih nauka iz matičnih oblasti. Preduslov za napredovanje i razvoj svake obrazovne institucije i njene prepoznatljivosti u okruženju je i saradnja sa provrednim subjektima u okruženju i šire.

 

Fakultet svoj naučnoistraživački i stručni rad usmjerava na rješavanje kompleksnih pitanja tehnoloških procesa i stručne problematike koja je u datom momentu aktuelna.

 

Kroz svoj dugogodišnji rad Fakultet je surađivao (i dalje surađuje) sa velikim brojem preduzeća kao npr. Metalurški institut „Hasan Brkić", danas „Kemal Kapetanović", Željezare "Zenica". UNIS, FAMOS, Energoinvest, Soko, Bratstvo, Premiz, Željezara Ilijaš, Metalorad, Žica Sarajevo, Tvornica glinice „Birač", Vatrostalna, Strolit, Novi život, ArcelorMittal Zenica, Livnica Cimos, livnica Turbe, i dr.

 

Obnovljeni su i potpisani Protokoli ili Sporazumi o Naučno-tehničkoj saradnji sa sa kompanijama sa kojima fakultet ima dugogodišnju saradnju i potpisani novi sa pojedinim kompanijama, kao što sa:

   • Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa ArcelorMittal Zenica,d,o.o.
   • Cimos TDM Casting, d.o.o. Zenica, Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
   • Sporazum o Poslovno-tehničkoj saradnji sa „Jelšingrad livar livnica čelika AD Banjaluka"

 

Vrlo važan oblik saradnje sa privrednim subjektima koji postoji od osnivanja fakulteta i danas se uspješno realizuje je ljetnja praksa naših studenata. Prema Nastavnom planu i programu studenti treće godine svih odsjeka, po završetku šestog semestra su dužni obaviti industrijsku praksu u trajanju od četiri sedmice. Naši studenti su do sada imali priliku obaviti praksu u: u CIMOSu, ArcelorMittalu, Livnici Jelšingrad, Cementari Kakanj, JP "Vodovod i kanalizacija", ALMY Zenica, Saraj Komerc Gornji Vakuf, Termomatik, Termoziegel "NIGMA" Busovača, Metalurški institut "Kemal Kapetanović", i dr.

Međunarodna saradnja

Institucionalni i kadrovski razvoj Fakulteta i intenzivan razvoj i afirmacija Željezare Zenica pokrenuli su dinamičan proces međunarodne razmjene naučnog i nastavnog kadra Fakulteta, koji je kroz različite vidove specijalističkog obrazovanja i usavršavanja dalje razvijao i afirmisao naučno istraživački i stručni rad Fakulteta. Učešće na međunarodnim naučnim skupovima kao jedan od vidova naučnog i stručnog rada je započelo 1971. godine na Međunarodnom savjetovanju teških kovačnica u Parizu.

 

Nastavlja se intenzivna međunarodna saradnja Fakulteta sa sličnim visokoškolskim i naučnim institucijama u svijetu i prezentacija rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, kao što je jednomjesečni studijski boravak profesora Fakulteta u Njemačkoj putem CDG-Carl Duisburg Gesellschaft tokom 1991. sa ciljem upoznavanja dostignuća u oblasti uštede energije i zaštite životne sredine u metalurgiji i učešće na Prvom međuanrodnom simpozijumu o metalurgiji održanom tokom 1991. godine u Iranu.

 

Poslije 1995. godine Fakultet ponovo obnavlja veze sa naučno obrazovnim institucijama, prije svega sa Fakultetom za prirodne nauke i tehniku Univerziteta u Ljubljani, sa Institutom za hemijsku tehnologiju, odsjeka za staklo i keramiku iz Praga, Češka Republika, sa Institutom za kamen i rude Tehničkog instituta Univerziteta u Klaustalu i Institutom za industrijske peći i toplotehniku Visoke tehničke škole Univerziteta u Ahenu.

 

U okviru pomoći visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini DAAD je započeo program SUR-PLACE za BiH. Ovaj program u okviru međuniverzitetske saradnje između BiH i Njemačke obuhvatao je mogućnosti za finansiranje sljedećih aktivnosti:

   • Pomoć apsolventima i magistrantima u pripremi diplomskih, odnosno magistarskih radova, kao i njihov boravak do 3 mjeseca na izabranom njemačkom institutu.
   • Boravak od jedne sedmice bosansko-hercegovačkih profesora u Njemačkoj ili njemačkih profesora u BiH radi koordiniranja zajedničkog rada

 

Naš Fakultet, zahvaljujući ovom programu, je započeo saradnju sa Institutom za čelike u Aachenu (SRNJ) - IEHK (Institut fur Eisenhuttenkunde) 1999. godine. Do 2008. je realizovano pet posjeta profesora i šest boravaka studenata na IEHK, kao i posjeta akademskog direktora Goetz Hessling-a našem Fakultetu. U okviru ove saradnje, koju je finansirao DAAD, studenti su uradili i pripremili praktične dijelove svojih diplomskih i magistarskih radova, a rezultat ove saradnje je i realizacija jedne doktorske disertacije.

 

Potpisani su i novi sporazumi i protokoli o saradnji sa: Kamen Sirač, d.d., Sirač Hrvatska, Protokol o suradnji sa Metalurškim fakultetom Sisak Sveučilište Zagreb, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Strojarskim fakultetom Slavonski Brod, Sveučilište Osijek, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru, Univerzitet u Beogradu, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Metalurško tehnološkim fakultetom u Podgorici Univerzitet Crna Gora.

 

U ovoj godini Fakultet je u saradnji sa Tehnološko metalurškim fakultetom, Univerziteta "Kiril i Metodije" u Skoplju i kompanijom Bomex Refractory Pehčevo omogućio da tri studenta odsjeka Nemetalni materijali rade ljetnju praksu u ovoj kompaniji zajedno sa svojim kolegama iz Skoplja i Novog Sada.

 

U okviru programa razmjene studenata i nastavnog osoblja ERASMUS+, Metalurško –tehnološki fakultet je u akademskoj 2016/2017 godini učestvovao u programu razmjene studenata i nastavnika sa Univerzitetom Saarbrucken iz Njemačke.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com