FacebookIcon  InstagramIcon

Sporazumi o saradnji

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici je kroz svoj rad koji traje preko šest decenija i postojanje kao jedini fakultet u BiH metalurške struke s najdužom tradicijom visokog obrazovanja na prostorima Srednje Bosne u više navrata, vodeći računa o savremenim kretanjima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, te potreba tržita, strukturirao svoje programe otvarajaću nove odsjeke, odnosno studijske programe i usmjerenja kako na dodiplomskom tako i na postdiplomskom studiju i kroz sticanje naučnog stepena doktora tehničkih nauka iz matičnih oblasti. Preduslov za napredovanje i razvoj svake obrazovne institucije i njene prepoznatljivosti u okruženju je i saradnja sa privrednim, naučnim i drugim subjektima u okruženju i šire.

 

Fakultet svoj naučnoistraživački i stručni rad usmjerava na rješavanje kompleksnih pitanja tehnoloških procesa i stručne problematike koja je u datom momentu aktuelna.

 

MEĐUNARODNA SARADNJA I SARADNJA SA ZAJEDNICOM I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

1. Potpisani protokoli o saradnji sa fakultetima i institutima na nivou OJ MTF

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici ima potpisane Bilateralne ugovore sa:

 • Dogovor Univerza v Ljubljana FAKULTET ZA NAROVOSLOVJE IN TEHNOLOGIJO, 1995.
 • Protokol o međusobnom proširenju saradnje između METALURŠKI FAKULTET SISAK, HRVATSKA, NAROVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA LJUBLJANA SLOVENIJA, 2000.
 • Protokol o suradnji METALURŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, 2006.
 • Sporazum o saradnji NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETO UNIVERZE V LJUBLJANA, SLOVENIJA, 2007.
 • Sporazum o saradnji METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U CRNOJ GORI-PODGORICI, 2008.
 • Sporazum o saradnji TEHNIČKI FAKULTET U BORU UNIVERZITET U BEOGRADU, 2008.
 • Sporazum o saradnji TEHNIČKI FAKULTET U BORU-UNIVERZITET U BEOGRADU, 2009., 2010., 2012., 2013., 2014., 2015., 2017., 2018.
 • Sporazum o saradnji MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITEA U BANJOJ LUCI, 2013.
 • Sporazum o suradnji SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET, Sisak Republika Hrvatska, 2013.
 • Sporazum o nastavnoj i naučnoj saradnji UNIVERZITET „SV KIRIL I METODIJ“-SKOPJE TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET SKOPJE, Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, 2014.
 • Sporazum o saradnji TEHNOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI, 2016.
 • Sporazum o ustupanju na korištenje laboratorijske opreme između OJ INSTITUT „KEMAL KAPETANOVIĆ“ U ZENICI, 2019.
 • Sporazum o saradnji TEHNOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI, 2021.
 • Interni protokol o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji OJ INSTITUT

„KEMAL KAPETANOVIĆ“ U ZENICI UNIVERZITETA U ZENICI, 2021.

 • Sporazum o saradnji TEHNOLOŠKI FAKULTET ZVORNIK UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU, 2021.

2. Potpisani protokoli o saradnji sa privrednim subjektima na nivou OJ MTF

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici ima potpisane Bilateralne ugovore sa:

 • Osnovni ugovor o poslovno tehničkoj saradnji MITTAL STEEL ZENICA, 2005., 2008.
 • Ugovor o poslovno –tehničkoj saradnji ALUMINIJ d.d. MOSTAR, 2006.
 • Memorandum O RAZMJENJIVANJU PROJEKATA, OSAM PRIVREDNIH SUBJEKATA, 2007.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između „CIMOS TMD Casting“ d.o.o ZENICA, 2008., 2009.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJALUKA“, 2008.
 • Okvirni sporazum o naučno-tehničkoj saradnji zaključenu između KAMEN SIRAČ D. D. SIRAČ HRVATSKA, 2008.
 • Okvirni ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnj zaključen između BOSIO d.o.o.ZENICA Društvo za posredovanje u trgovini i marketingu iz Zenice, 2010.
 • Okvirni sporazum o naučno-tehničkoj saradnji zaključenu između EXOTERM-IT d.o.o. družba proizvodnjo,inženjering, zastupstvo in trgovino, Kranj, Slovenija, 2010.
 • Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između ALMY,d.o.o. IZ ZENICE, BIH, 2010.
 • Okvirni sporazum o poslovno tehničkoj saradnj zaključen između BOMEX HOLDING društvo za agencije i Holdnihg poslovi Beograd, R. Srbija, 2013.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između METALNO D.D. ZENICA, BIH, 2013.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između ENKER DD Tvornica svječica i industrijske keramike Tešanj, BIH, 2013.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između „AHSUN-SIROVINACOMERC“D.O.O. ILIJAŠ , preduzeće za reciklažu metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka , Ilijaš BIH, 2016.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između NATRON-HAYAT D.O.O. MAGLAJ, 2017.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između EPS LAŠTRO D.O.O KREŠEVO, 2017.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između PREVENT GROUP PREVENT BIH d.o.o., Sarajevo, 2017.
 • SPORAZUM O RAZUMJEVANJU

- Federalnog Ministarstva prostornog uređenja

- Predstavnik vlasnika objekta javne namjene, Vlada Zeničko-dobojskog kantona,    

   Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

- Predstavnik Objekata javne namjene, JU Univerziteta u Zenici-Metalurško-

tehnološki fakultet, 2020.

 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen sa GS-TVORNICA MAŠINA TRAVNIK d.o.o. iz Travnika, Bosna i Hercegovina, 2021.
 • Ugovor o poslovnoj saradnji SELZER AUTOMOTIVE BOSNIA d.o.o. Sarajevo, 2021.

 

Međunarodna saradnja

Institucionalni i kadrovski razvoj Fakulteta i intenzivan razvoj i afirmacija Željezare Zenica pokrenuli su dinamičan proces međunarodne razmjene naučnog i nastavnog kadra Fakulteta, koji je kroz različite vidove specijalističkog obrazovanja i usavršavanja dalje razvijao i afirmisao naučno istraživački i stručni rad Fakulteta. Učešće na međunarodnim naučnim skupovima kao jedan od vidova naučnog i stručnog rada je započelo 1971. godine na Međunarodnom savjetovanju teških kovačnica u Parizu.

 

Nastavlja se intenzivna međunarodna saradnja Fakulteta sa sličnim visokoškolskim i naučnim institucijama u svijetu i prezentacija rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, kao što je jednomjesečni studijski boravak profesora Fakulteta u Njemačkoj putem CDG-Carl Duisburg Gesellschaft tokom 1991. sa ciljem upoznavanja dostignuća u oblasti uštede energije i zaštite životne sredine u metalurgiji i učešće na Prvom međuanrodnom simpozijumu o metalurgiji održanom tokom 1991. godine u Iranu.

 

Poslije 1995. godine Fakultet ponovo obnavlja veze sa naučno obrazovnim institucijama, prije svega sa Fakultetom za prirodne nauke i tehniku Univerziteta u Ljubljani, sa Institutom za hemijsku tehnologiju, odsjeka za staklo i keramiku iz Praga, Češka Republika, sa Institutom za kamen i rude Tehničkog instituta Univerziteta u Klaustalu i Institutom za industrijske peći i toplotehniku Visoke tehničke škole Univerziteta u Ahenu.

 

U okviru pomoći visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini DAAD je započeo program SUR-PLACE za BiH. Ovaj program u okviru međuniverzitetske saradnje između BiH i Njemačke obuhvatao je mogućnosti za finansiranje sljedećih aktivnosti:

   • Pomoć apsolventima i magistrantima u pripremi diplomskih, odnosno magistarskih radova, kao i njihov boravak do 3 mjeseca na izabranom njemačkom institutu.
   • Boravak od jedne sedmice bosansko-hercegovačkih profesora u Njemačkoj ili njemačkih profesora u BiH radi koordiniranja zajedničkog rada

 

Naš Fakultet, zahvaljujući ovom programu, je započeo saradnju sa Institutom za čelike u Aachenu (SRNJ) - IEHK (Institut fur Eisenhuttenkunde) 1999. godine. Do 2008. je realizovano pet posjeta profesora i šest boravaka studenata na IEHK, kao i posjeta akademskog direktora Goetz Hessling-a našem Fakultetu. U okviru ove saradnje, koju je finansirao DAAD, studenti su uradili i pripremili praktične dijelove svojih diplomskih i magistarskih radova, a rezultat ove saradnje je i realizacija jedne doktorske disertacije.

 

Potpisani su i novi sporazumi i protokoli o saradnji sa: Kamen Sirač, d.d., Sirač Hrvatska, Protokol o suradnji sa Metalurškim fakultetom Sisak Sveučilište Zagreb, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Strojarskim fakultetom Slavonski Brod, Sveučilište Osijek, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru, Univerzitet u Beogradu, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Metalurško tehnološkim fakultetom u Podgorici Univerzitet Crna Gora.

 

U ovoj godini Fakultet je u saradnji sa Tehnološko metalurškim fakultetom, Univerziteta "Kiril i Metodije" u Skoplju i kompanijom Bomex Refractory Pehčevo omogućio da tri studenta odsjeka Nemetalni materijali rade ljetnju praksu u ovoj kompaniji zajedno sa svojim kolegama iz Skoplja i Novog Sada.

 

U okviru programa razmjene studenata i nastavnog osoblja ERASMUS+, Metalurško –tehnološki fakultet je u akademskoj 2016/2017 godini učestvovao u programu razmjene studenata i nastavnika sa Univerzitetom Saarbrucken iz Njemačke.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com